print

Өтініш беруші мен қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасының арасындағы келіспеушіліктер актісі

Мемлекеттік органдардың     
хабарламаларды қабылдау қағидаларына
1-қосымша          

Нысан

Өтініш беруші мен қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасының арасындағы келіспеушіліктер актісі

      Осы акт 20__ жылғы « » ________ «____» сағ. «____» мин.
                                      (күні мен уақыты)

_____________________________________________________________________
      (өтінішберушініңнемесесенімбілдіргентұлғаныңтегі, аты,
                  әкесініңаты (болғанжағдайда)
мен _________________________________________________________________
   (қабылдайтынұйымныңлауазымдытұлғасыныңтегі, аты, әкесініңаты
       (болғанжағдайда)
арасындажасалды.

Осы акт 20__ жылғы « » ________ «__» сағ. «___» мин.
            (хабарламаны беру күні мен уақыты)

_____________________________________________________________________
(заңдытұлғаның (соныңішіндешетелдікзаңдытұлғаның) толықатауы,
орналасқанжері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның
бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмағанжағдайда – шетелдікзаңдытұлға
филиалыныңнемесеөкілдігінің бизнес-сәйкестендірунөмірі)/жеке
тұлғаныңтолықтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), жеке
сәйкестендірунөмірі)
_____________________________________________________________________
                 (қызметтің/іс-қимылдыңатауы)
______________________ бастағандығы (тоқтатқаны) туралыберілген
хабарламағажасалды.
      Қабылдайтынұйымныңлауазымдытұлғасымынадайескертпелерберді*:
      1. Хабарламатолықтолтырылмаған (нақтыескертпелерменбірге
толтырылмағанжолдардың нөмірлері көрсетіледі)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      2. Талапетілетінқұжаттардыңбарлығы ұсынылмаған (ұсынылмаған
құжаттар көрсетіледі):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      * ескертпелер бар жолдарғанатолтырылады, қалғандарысызылып
тасталады.
      Өтінішберушініңкеліспеушіліктері:
      Мынамәселелербойынша:
1. __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Қосымша: хабарламаның көшірмесі ____ парақта.
Тараптардыңәрқайсысыүшінбір-бірденекіданадажасалды.
Тараптардың қолдары: _____________________ _______________________

 

 Жеке тұлғаның заңды мекенжайы, заңды тұлғаның орналасқан жері, хабарламада көрсетілген қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыру мекенжайы, сондай-ақ хабарламада толтыру үшін сол туралы ақпарат міндетті болып табылатын тіркеу деректері өзгергені туралы хабарлама өзгеріс болған күннен бастап он жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 3-тармағында көрсетілген тәртіппен беріледі.


Келулердің саны: 8096


Жоғары