print

Хабарламаны қабылдау туралы талон

Мемлекеттік органдардың     
хабарламаларды қабылдау қағидаларына
2-қосымша           

Нысан

 

Хабарламаны қабылдау туралы талон

Осымен, ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаныңбизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлғафилиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі)/ жекетұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),жеке сәйкестендіру нөмірі)

бойынша қызметті жүзеге асыруды бастағаны
________________________________бойынша іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны
_________________________________бойынша қызметті жүзеге асыруды тоқтатқаны

(қызметтің немесе іс-қимылдың атауы)

жеке тұлғаның заңды мекенжайының _____
заңды тұлғаның орналасқан жері _____
қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыру мекенжайының _____
хабарламада көрсетілген деректердің_____________________________________________
___________________________________________________ өзгергені туралы хабарлайды
   (тиісті жолда Х белгісі қойылады)
Соңғы қабылдаушының атауы __________________________________________________
Қабылдайтын ұйымның атауы __________________________________________________

Хабарламаны қабылдаған лауазымды тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты
(болған жағдайда), қолы _________________________________________________________

20___ жылғы « » ____________
(хабарламаны қабылдаған күні және уақыты)

Мөрорны
(қағазтасығыштағы талон үшін)

Хабарламаныңтіркелгенкіріснөмірі

Хабарлама толық толтырылмағанда, осы Мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау қағидаларының (бұдан әрі - Қағида)  3-тармағына сәйкес қажетті құжаттар ұсынылмағанда хабарлама қабылданбайды.

Өтініш беруші хабарламаны қабылдамаумен келіспеген жағдайда хабарламаны берген орында және сол күні осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш беруші мен қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасының арасындағы келіспеушіліктер актісі (бұдан әрі - акт) жасалады. Акт хабарламаның көшірмесімен қоса екі данада жасалады және оған өтініш беруші мен қабылдайтын ұйымның лауазымды тұлғасы қол қояды.

Хабарламаның көшірмесімен қоса актінің бір данасы қабылдайтын ұйымда сақтауға қабылданады, ал актінің екінші данасы өтініш берушіде қалады және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен хабарламаның қабылданбағанына шағымдану үшін негіз болып табылады.           

 


Келулердің саны: 15770


Жоғары